APOSS

Potřebnost služeb sociální prevence ve zvolených spádových oblastech

Kritérium:   Hodnota:   Služba:   

ORP: (vše, nic)
Věk: (vše, nic)

Vysvětlivky:

ORP Obec s rozšířenou působností
Index (služby) Vyjadřuje potřebnost služby v daném ORP relativně k potřebnosti této služby v jiných ORP. Index služby je výslednicí indexů souvisejících problémů. Jedná se o veličinu s normálním normovaným rozdělením. Hodnota kolem nuly znamená takovou hladinu potřebnosti služby, která odpovídá krajskému průměru. Hodnoty vyšší než nula znamenají nadprůměrnou hladinu potřebnosti služby.
RKP (služby) znamená riziková populace. Hodnota je odhadem počtu potenciálních příjemců dané služby. Vychází z indexu služby a apriori stanovené střední hodnoty a směrodatné odchylky (viz. nastavení)
2007 created by CAAT & DIC, powered by eCombine | Execution time: 0.060s, memory peak: 4194304B